متن شعر

قومی هستند، کز کله موزه کنند

قومی هستند، کز کله موزه کنند
قومی دیگر، که روزه هر روزه کنند

قومی دگرند ازین عجب‌تر ما را
هر شب به فلک روند و دریوزه کنند

تعداد دفعات مشاهده: 179