متن شعر

مطربا اسرار ما را بازگو

مطربا اسرار ما را بازگو
ما دهان بربسته​ایم امروز از او
من گران گوشم بنه رخ بر رخم
ماجرایی رفت جان را در الست
مخزن انا فتحنا برگشا
مستجاب آمد دعای عاشقان
چون صلاح الدین صلاح جان ماست
 
قصه​های جان فزا را بازگو
تو حدیث دلگشا را بازگو
وعده آن خوش لقا را بازگو
بازگو آن ماجرا را بازگو
سر جان مصطفی را بازگو
ای دعاگو آن دعا را بازگو
آن صلاح جان​ها را بازگو
تعداد دفعات مشاهده: 93