متن شعر

ای چشم زمانه کرده روشن به جمال

ای چشم زمانه کرده روشن به جمال
در گوش تو برده خوشترین لفظ سؤال

رایی داری چو آفتاب اول روز
عمری بادت چو سایه‌ها بعد زوال

تعداد دفعات مشاهده: 205