متن شعر

16 - یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی می‌گفت

یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی می‌گفت
تعداد دفعات مشاهده: 301