متن شعر

چون درد نداری، ای دل سرگردان

چون درد نداری، ای دل سرگردان
رفتن ببر طبیب بی‌فایده دان

درمان طلبد کسی که دردی دارد
چون نیست تو را درد چه جویی درمان؟

تعداد دفعات مشاهده: 136