متن شعر

از عالمِ بیچون به سکون باید شد

از عالمِ بیچون به سکون باید شد
خود را سوی خویش رهنمون باید شد

یک ذرّه اگر باشد و ما آن دانیم
یک لحظه ز خود بدان برون باید شد

تعداد دفعات مشاهده: 144