متن شعر

با قدر تو آب آسمان ریخته باد

با قدر تو آب آسمان ریخته باد
با خاک درت ستاره آمیخته باد

گر کم کند از سر تو یک موی فلک
خورشید ازو به مویی آویخته باد

تعداد دفعات مشاهده: 102