متن شعر

در دست منت همیشه دامن بادا

در دست منت همیشه دامن بادا
و آنجا که ترا پای سر من بادا


برگم نبود که کس ترا دارد دوست
ای دوست همه جهانت دشمن بادا

تعداد دفعات مشاهده: 361