متن شعر

ای توبه​ام شکسته از تو کجا گریزم

ای توبه​ام شکسته از تو کجا گریزم
ای نور هر دو دیده بی​تو چگونه بینم
ای شش جهت ز نورت چون آینه​ست شش رو
دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته
گر بندم این بصر را ور بسکلم نظر را
 
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم
وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم
وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم
جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم
از دل نه​ای گسسته از تو کجا گریزم
تعداد دفعات مشاهده: 287