متن شعر

بگو به جان مسافر ز رنج​ها چونی

بگو به جان مسافر ز رنج​ها چونی
تو همچو عیسی و اندیشه​ها جهودانند
ز دشمنان و ز بیگانگان زیانت نیست
ایا کسی که خوشی با وفا و صحبت خلق
تو همچو مرغ ز باز اجل گریزانی
اجل حیات توست ار چه صورتش مرگست
 
ز رنج​های جهان و ز رنج ما چونی
ز مکر و فعل جهودان بگو مرا چونی
که از دو چشم تو دورند ز آشنا چونی
بپرسمت ز وفاهای بی​وفا چونی
ز ترس و جهد بریدن در این هوا چونی
اگر نه غافلی از وی گریزپا چونی
تعداد دفعات مشاهده: 408