متن شعر

از جزو به سوی کل سفر باید کرد

از جزو به سوی کل سفر باید کرد
وز کل به کل نیز گذر باید کرد

چون هر کل و هر جزو بدیدی و شدی
آنگاه به کلِّ کل نظر باید کرد

تعداد دفعات مشاهده: 155