متن شعر

ما گوش شماییم شما تن زده تا کی

ما گوش شماییم شما تن زده تا کی
ما سوخته حالان و شما سیر و ملولان
دل زیر و زبر گشت مها چند زنی طشت
دی عقل درافتاد و به کف کرده عصایی
چون ساقی ما ریخت بر او جام شرابی
تسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت
آن​ها که خموشند به مستی مزه نوشند
 
ما مست و خراباتی و بیخود شده تا کی
آخر بنگویید که این قاعده تا کی
مجلس همه شوریده بتا عربده تا کی
در حلقه رندان شده کاین مفسده تا کی
بشکست در صومعه کاین معبده تا کی
کاین نوبت شادی است غم بیهده تا کی
ای در سخن بی​مزه گرم آمده تا کی
تعداد دفعات مشاهده: 59