متن شعر

پرسیدم از آن کسی که برهان دانست:

پرسیدم از آن کسی که برهان دانست:
کان کیست که او حقیقت جان دانست؟

بگشاد زبان و گفت: ای آصف رای
این منطق طیر است، سلیمان دانست

تعداد دفعات مشاهده: 320