متن شعر

آیا خبرت شود عیانم روزی؟

آیا خبرت شود عیانم روزی؟
تا بر دل خود دمی نشانم روزی

دانم که نگیری، ای دل و جان، دستم
در پای تو جان و دل فشانم روزی

تعداد دفعات مشاهده: 122