متن شعر

مریخ سلاح چاوشان تو برد

مریخ سلاح چاوشان تو برد
گوی تو زحل به پاسبانی سپرد

در ملکت تو چه بیش و کم خواهد شد
گر چاوش تو به پاسبان برگذرد

تعداد دفعات مشاهده: 93