متن شعر

هر کرا درد بی نهایت نیست

هر کرا درد بی نهایت نیست
عشق را پس برو عنایت نیست

عشق شاهیست پا به تخت ازل
جز بدو مرد را ولایت نیست

عشق در عقل و علم درماند
عشق را عقل و علم رایت نیست

عشق را بوحنیفه درس نکرد
شافعی را در او روایت نیست

عشق حی است بی بقا و فنا
عاشقان را ازو شکایت نیست

تعداد دفعات مشاهده: 146