متن شعر

صد قطره که یک آب نماید جمله

صد قطره که یک آب نماید جمله
چون روی به اصحاب نماید جمله

هر بیداری که در همه عالم هست
در پرتو او خواب نماید جمله

تعداد دفعات مشاهده: 267