متن شعر

خوشدلم از یار همچنانک تو دیدی

خوشدلم از یار همچنانک تو دیدی
از چمن یار صد روان مقدس
هر کی دلی داشت زین هوس تو ببینش
هر نظری کو بدید روی تو را گشت
صورت منصور دانک بود بهانه
هست بر اومید گلستان تو جان​ها
عشق چو طاووس چون پرید شود دل
عشق گزین عشق بی​حیات خوش عشق
در دل عشاق فخر و ملک دو عالم
عشق خداوند شمس دین که به تبریز
 
جان پرانوار همچنانک تو دیدی
در گل و گلزار همچنانک تو دیدی
بی دل و بی​کار همچنانک تو دیدی
خواجه اسرار همچنانک تو دیدی
برشده بر دار همچنانک تو دیدی
ساخته با خار همچنانک تو دیدی
خانه پرمار همچنانک تو دیدی
عمر بود بار همچنانک تو دیدی
ننگ بود عار همچنانک تو دیدی
جان کند ایثار همچنانک تو دیدی
تعداد دفعات مشاهده: 42