متن شعر

چند دارم در بغل پنهان دل افسرده را؟

چند دارم در بغل پنهان دل افسرده را؟
چند در فانوس دارم این چراغ مرده را؟

سیر گلشن بی دماغان را نمی آرد به حال
سایه گل می کشد در خون دل آزرده را

تعداد دفعات مشاهده: 492