متن شعر

پروانه که شمع دلگشایش افتاد

پروانه که شمع دلگشایش افتاد
دلبستگی گره گشایش افتاد

گردِ سرِ شمع پایکوبان میگشت
جان بر سرش افشاند و به پایش افتاد

تعداد دفعات مشاهده: 204