متن شعر

چون دوست نمود راه طامات مرا

چون دوست نمود راه طامات مرا
از ره نبرد رنگ عبادات مرا


چون سجده همی نماید آفات مرا
محراب ترا باد و خرابات مرا

تعداد دفعات مشاهده: 221