متن شعر

مسکین دل من! که بی‌سرانجام بماند

مسکین دل من! که بی‌سرانجام بماند
در بزم طرب بی می و بی‌جام بماند

در آرزوی یار بسی سودا پخت
سوداش بپخت و آرزو خام بماند

تعداد دفعات مشاهده: 104