متن شعر

امشب نظری به روی ساقی دارم

امشب نظری به روی ساقی دارم
ای صبح، مدم، که عیش باقی دارم

شاید که بر افلاک زنم خیمه، از آنک
با همدم روح هم وثاقی دارم

تعداد دفعات مشاهده: 98