متن شعر

اگر چه ما نه خروس و نه ماکیان داریم

اگر چه ما نه خروس و نه ماکیان داریم
به آفتاب حقایق به هر سحر گوییم
گر از صفات تو نتوان نشان نمود ولی
دل چو شبنم ما را به بحر بازرسان
چو یوسف از کف گرگان دریده پیرهنم
به دام تو که همه دام​ها زبون ویند
ولیک بندگشا هر دم آن کند با ما
بنوش کردن زهر این چه جرات است مگر
به خرج کردن این نقد عمر مبتشریم
نگیرد آینه زنگار هیچ اگر گیرد
یقین بنشکند آن نردبان وگر شکند
رهین روز چرایی چو شب کند روزی
بهار حله دریدی ز رشک و زرد شدی
دهان پر است و خموشم که تا بگویی تو
 
ز بیضه سر کن و بنگر که ما کیان داریم
تو جمله جانی و ما از تو نیم جان داریم
ز بی​نشانی اوصاف او نشان داریم
که دم به دم ز غریبی دو صد زیان داریم
ولی ز همت یعقوب پاسبان داریم
که هر قدم ز قدم دام امتحان داریم
که مادر و پدر و عم مگر که آن داریم
ز کان فضل تو تریاق بی​کران داریم
ز عمربخش مگر عمر جاودان داریم
ز عین زنگ بدان روی دیدمان داریم
ز عین رخنه اشکست نردبان داریم
مکان بهل که مکانی ز لامکان داریم
اگر بدیش خبر کاین چنین خزان داریم
کز آن لب شکرینت شکرفشان داریم
تعداد دفعات مشاهده: 151