متن شعر

عشوه دشمن بخوردی عاقبت

عشوه دشمن بخوردی عاقبت
بازگردی زان خسان زن صفت
سیر گردی زان همه جفتان تو زود
چون گل زردی ز عشق لاله​ای
چونک خاک شمس تبریزی شدی
 
سوی هجران عزم کردی عاقبت
سوی این مردان چو مردی عاقبت
چونک فرد فرد فردی عاقبت
لاله گردی گر چه زردی عاقبت
نور سقفی لاجوردی عاقبت
تعداد دفعات مشاهده: 100