متن شعر

دلی دارم که گرد غم نگردد

دلی دارم که گرد غم نگردد
دلی دارم که خوی عشق دارد
خطی بستانم از میر سعادت
چو خاص و عام آب خضر نوشند
اگر فاسق بود زاهد کنندش
چو یابد نردبان بر چرخ شادی
چو خرمشاه عشق از دل برون جست
ز سایه طره​های درهم او
بکن توبه ز گفتار ار چه توبه
 
میی دارم که هرگز کم نگردد
که جز با عاشقان همدم نگردد
که دیگر غم در این عالم نگردد
دگر کس سخره ماتم نگردد
وگر زاهد بود بلعم نگردد
ز غم چون چرخ پشتش خم نگردد
که باشد که خوش و خرم نگردد
ز هر همسایه​ای درهم نگردد
از آن توبه شکن محکم نگردد
تعداد دفعات مشاهده: 97