متن شعر

آن ماه که بر هر دو جهان میتابد

آن ماه که بر هر دو جهان میتابد
در مغزِ زمین و آسمان میتابد

یک ذرّه بود در او همه روی زمین
ماهیست کز آسمانِ جان میتابد

تعداد دفعات مشاهده: 181