متن شعر

من دوش به تازه عهد کردم

من دوش به تازه عهد کردم
کز روی تو چشم برندارم
درمان ز کسی دگر نجویم
در آتشم ار فروبری تو
برخاستم از رهت چو گردی
 
سوگند به جان تو بخوردم
گر تیغ زنی ز تو نگردم
زیرا ز فراق توست دردم
گر آه برآورم نه مردم
بر خاک ره تو بازگردم
تعداد دفعات مشاهده: 42