متن شعر

ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل

ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل
ما زنده از اکرام تو ای هر دو عالم رام تو
بر گرد تن دل حلقه شد تن با دلم همخرقه شد
ای تن گرفته پای دل وی دل گرفته دامنت
ای گوهر دریای دل چه جای جان چه جای دل
ای عاشق و معشوق من در غیر عشق آتش بزن
از بارگاه عقل کل آید همی بانگ دهل
از زخم تیغ آن سپه در کشتن خصمان شه
زان حمله​های صف شکن سرکوفته دیوان تن
ای قیل و قالت چون شکر وی گوشمالت چون شکر
گر سر تو ننهفتمی من گفتنی​ها گفتمی
 
ای از کرم پرسان دل وی پرسشت آرام دل
وی از حیات نام تو جانی گرفته نام دل
وین هر دو در تو غرقه شد ای تو ولی انعام دل
دامن ز دل اندرمکش تا تن رسد بر بام دل
روشن ز تو شب​های دل خرم ز تو ایام دل
چون نقطه​ای در جیم تن چون روشنی بر جام دل
کآمد سپاه آسمان نک می​رسد اعلام دل
پرخون شده صحرا و ره ره گشته خون آشام دل
خطبه به نام شه شده دیوان پر از احکام دل
گر زین ادب خوارم کنی خواری منست اکرام دل
تا از دلم واقف شدی امروز خاص و عام دل
تعداد دفعات مشاهده: 77