متن شعر

تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم

تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم
نظری کرد سوی خوبی تو دیده ما
دین ما مهر تو و مذهب ما خدمت تو
زهر بر یاد یکی نوش تو ای آهوچشم
 
از بد و نیک جهان همچو جهان بی​خبریم
از پیروی تو تا حشر غلام نظریم
تا نگویی که در این عشق تو ما مختصریم
گر به از نوش ننوشیم پس از سگ بتریم
تعداد دفعات مشاهده: 72