متن شعر

نه فلک مر عاشقان را بنده باد

نه فلک مر عاشقان را بنده باد
بوستان عاشقان سرسبز باد
تا قیامت ساقی باقی عشق
بلبل دل تا ابد سرمست باد
تا ابد پستان جان پرشیر باد
شیوه عاشق فریبی​های یار
از پی لعلش گهربارست چشم
چشم ما بگشاد چشم مست او
دل ز ما بربود حسن دلربا
مرغ جانم گر نپرد سوی عشق
عشق گریان بیندم خندان شود
سنگ​ها از شرم لعلش آب شد
من خموشم میوه نطق مرا
 
دولت این عاشقان پاینده باد
آفتاب عاشقان تابنده باد
جام بر کف سوی ما آینده باد
طوطی جان هم شکرخاینده باد
مادر دولت طرب زاینده باد
کم مباد و هر دم افزاینده باد
این گهر را لعلش استاینده باد
طالبان را چشم بگشاینده باد
چابک و صیاد و برباینده باد
پر و بال مرغ جان برکنده باد
ای جهان از خنده​اش پرخنده باد
شرم​ها از شرم او شرمنده باد
می بپالاید که پالاینده باد
تعداد دفعات مشاهده: 79