متن شعر

از روی تو و زلف تو روز آمد و شب

از روی تو و زلف تو روز آمد و شب
ای روز و شب تو روز و شب کرده عجب


تا عشق مرا روز و شبت هست سبب
چون روز و شبت کنم شب و روز طلب

تعداد دفعات مشاهده: 321