متن شعر

آنکس که ز عابدی در ایام شراب

آنکس که ز عابدی در ایام شراب
نشنید کس از زبان او نام شراب


از عشق چنان بماند در دام شراب
کز محبره فرمود کنون جام شراب

تعداد دفعات مشاهده: 327