متن شعر

آن بحر که هر لحظه دگرگون آید

آن بحر که هر لحظه دگرگون آید
از پرده کجا تمام بیرون آید

یک قطره از آن بحر که ما میگوییم
از هژده هزار عالم افزون آید

تعداد دفعات مشاهده: 188