متن شعر

دلم را ناله سرنای باید

دلم را ناله سرنای باید
به جان خواهم نوای عاشقانه
همی​نالم که از غم بار دارم
بگو ای نای حال عاشقان را
ببین ای جان من کز بانگ طاسی
بخوان بر سینه دل این عزیمت
چو ناله مونس رنجور گردد
 
که از سرنای بوی یار آید
کز آن ناله جمال جان نماید
عجب این جان نالان تا چه زاید
که آواز تو جان می​آزماید
مه بگرفته چون وا می​گشاید
که تا فریاد از پریان برآید
گرش گویی خمش کن هم نشاید
تعداد دفعات مشاهده: 76