متن شعر

آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن

آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن
از پس کوهی برآ و سنگ​ها را لعل ساز
آفتابا بار دیگر باغ را سرسبز کن
ای طبیب عاشقان و ای چراغ آسمان
این چنین روی چو مه در زیر ابر انصاف نیست
گر جهان پرنور خواهی دست از رو بازگیر
 
دوستان را شاد گردان دشمنان را کور کن
بار دیگر غوره​ها را پخته و انگور کن
دشت را و کشت را پرحله و پرجور کن
عاشقان را دستگیر و چاره رنجور کن
ساعتی این ابر را از پیش آن مه دور کن
ور جهان تاریک خواهی روی را مستور کن
تعداد دفعات مشاهده: 150