متن شعر

اوّل دل من بر سر غوغا بنشست

اوّل دل من بر سر غوغا بنشست
هر دم به هزار گونه سودا بنشست

و آخر چو بدید کان همه هیچ نبود
از جمله طمع برید و تنها بنشست

تعداد دفعات مشاهده: 127