متن شعر

درودی بی‌شمار از رب ارباب

درودی بی‌شمار از رب ارباب
بر احمد باد و بر آل و بر اصحاب

پناه خسروان و شهریاران
سر و تاج سران و تاجداران

اساس خطه دین باد دایم
به عون و عدل شاهنشاه قایم

سکندر رایت جمشید شوکت
فریدون زینت و پرویز طلعت

بسیط عالم شاهی گرفته
ز اوج ماه تا ماهی گرفته

جبینش مظهر آیات شاهی
ضمیرش مهبط نور الهی

تعداد دفعات مشاهده: 311