متن شعر

ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر

ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر
اسرار آسمان را اندیشه و نهان را
تاریخ برگذشته بر انسی و فرشته
از غیب حصه​ها را بدهی به مستحقان
 
وی آنک در ضمیری آنی و چیز دیگر
احوال این و آن را دانی و چیز دیگر
خط​های نانبشته خوانی و چیز دیگر
وز سینه غصه​ها را رانی و چیز دیگر
تعداد دفعات مشاهده: 96