متن شعر

تا بود مجال گفت، جان، دُرها سفت

تا بود مجال گفت، جان، دُرها سفت
وز گلبن اسرار یقین، گلها رُفت

جانا! جانم میزند از معنی موج
لیکن چه کنم چو مینیاید در گفت

تعداد دفعات مشاهده: 89