متن شعر

دردا که ز بی نشان نشانم نرسید

دردا که ز بی نشان نشانم نرسید
وز بحر عیان عین عیانم نرسید

عمری من تشنه بر لب دریایی
بنشستم و قطرهای به جانم نرسید

تعداد دفعات مشاهده: 99