متن شعر

بحری که در او دو کون ناپیدا بود

بحری که در او دو کون ناپیدا بود
او بود و جز او نمایش سودا بود

آن قطره که در جستن آن دریا بود
چون آنجا شد خود همه عمر آنجا بود

تعداد دفعات مشاهده: 186