متن شعر

رو قرار از دل مستان بستان

رو قرار از دل مستان بستان
کله مه ز سر مه برگیر
سخن جان رهی گفتی دوش
ای که در باغ رخش ره بردی
ای که از ناز شهان می​ترسی
دل قوی دار چو دلبر خواهی
چابک و چست رو اندر ره عشق
 
رو خراج از گل بستان بستان
گرو گل ز گلستان بستان
آن توست آن هله بستان بستان
گل تازه به زمستان بستان
طفل عشقی سر پستان بستان
دل خود از دل سستان بستان
مهره را از کف چستان بستان
تعداد دفعات مشاهده: 67