متن شعر

ای دل تو برو به نزد جانان می‌باش

ای دل تو برو به نزد جانان می‌باش
ساعت ساعت منتظر جان می‌باش

ای تن تو بیا ندیم هجران می‌باش
جان می‌کن و خون می‌خور و خندان می‌باش

تعداد دفعات مشاهده: 153