متن شعر

6×4

6×4

يک خنده مليح
کمي شرم
به ... به ... چه سورپريزي
نيم رخ
نه ... اينطور خوب نيست
يک لحظه ... آه
تيک ، تاک
بسيار خوب
خواننده ي عزيز آزاد
باش
با نور خوب و زاويه ي مرغوب
عکسي از آنجانب گرفتم
و با اين عکس يک لحظه اي عبث ز زندگي ات را
تثبيت کرده ام
اما ، در اين ميان حماقت خود را نيز
تاييد کرده ام


تعداد دفعات مشاهده: 322