متن شعر

سلام علیک ای مقصود هستی

سلام علیک ای مقصود هستی
تویی می واجب آید باده خوردن
به دوران تو منسوخ است شیشه
بیا بشنو حدیث پوست کنده
هلا ای یوسف خوبان به مصر آ
بگیر ای چرخ پیر چنبری پشت
منم لولی و سرنا خوش نوازم
به دو بوسه مخا از خشم لب را
بلی گو نی مگو ای صورت عشق
بلی تو برآردمان به بالا
خمش کن عشق خود مجنون خویش است
 
هم از آغاز روز امروز مستی
تویی بت واجب آید بت پرستی
بگردان آن سبوهای دودستی
همه مغزم چو در مغزم نشستی
ز قعر چه به حبل الله رستی
رسن را سخت کز چنبر بجستی
بده شکر نیم را چون شکستی
تو ده نان چون دکان​ها را ببستی
که سلطان بلی شاه الستی
بلی ما فرود آرد به پستی
نه لیلی گنجد و نی فاطمستی
تعداد دفعات مشاهده: 75