متن شعر

نکو بنگر به روی من نه آنم من که هر باری

نکو بنگر به روی من نه آنم من که هر باری
کی بگریزد ز دست حق کی پرهیزد ز شست حق
یکی دستش چو قبض آمد یکی دستش چو بسط آمد
چو عیسی گر شکر خندی شکرخنده ببین از وی
شدی دربان هر دونی به زیر بام گردونی
به شاخ گل همی​گفتم چه می​رقصی در این گلخن
عطارد را همی​گفتم به فضل و فن شدی غره
به گوش زهره می​گفتم که گوشت گرم شد از می
چو سوسن صد زبان داری زبان درکش از این زاری
 
ببین دریای شیرینی ببین موج گهر باری
قیامت کو که تا بیند به نقد این شور و شر باری
نداری زین دو بیرون شو گه باش و سفر باری
چو موسی گر کمر بندی بر آن کوه کمر باری
به کوی یار ما دررو که بینی بام و در باری
درآ در باغ جان بنگر شکوفه و شاخ تر باری
قلم بشکن بیا بشنو پیام نیشکر باری
سر اندر بزم سلطان کن ببین سودای سر باری
ز غنچه بسته لب بشنو ز خاموشان خبر باری
تعداد دفعات مشاهده: 98