متن شعر

وه که چه آزار بود من از مهر تو


وه که چه آزار بود من از مهر تو
لیک چو باز آمدی آن همه برداشتی

سر چو برآورد صبح بپوشد گناه
روز همه روز جنگ شب همه شب آشتی
تعداد دفعات مشاهده: 253