متن شعر

چند گهی فاتحه خوانت کنم

چند گهی فاتحه خوانت کنم
پیر شدی در غم ما باک نیست
هیچ غم جان مخور ار جان برفت
آنچ محال است تصور دهم
ره دهمت تا به اصول اصول
گر چه کلیمی همه در اعتراض
 
از پس آن شاه جهانت کنم
پیر بیا تا که جوانت کنم
بگلر لشکرگه جانت کنم
وجه محالیش بیانت کنم
راه چه باشد که چنانت کنم
کشف کنم خضر زمانت کنم
تعداد دفعات مشاهده: 151