متن شعر

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده​ام

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده​ام
مستم ز خمر من لدن رو محتسب را غمز کن
ای پادشاه صادقان چون من منافق دیده​ای
با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته​ام
ای نان طلب در من نگر والله که مستم بی​خبر
مستم ولی از روی او غرقم ولی در جوی او
روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد
در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم
آویختم اندیشه را کاندیشه هشیاری کند
دوران کنون دوران من گردون کنون حیران من
در جسم من جانی دگر در جان من قانی دگر
گر گویدم بی​گاه شد رو رو که وقت راه شد
خامش که بلبل باز را گفتا چه خامش کرده​ای
 
زان می که در پیمانه​ها اندرنگنجد خورده​ام
مر محتسب را و تو را هم چاشنی آورده​ام
با زندگانت زنده​ام با مردگانت مرده​ام
با منکران دی صفت همچون خزان افسرده​ام
من گرد خنبی گشته​ام من شیره افشرده​ام
از قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده​ام
ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نوبرده​ام
با یار خود آمیختم زیرا درون پرده​ام
ز اندیشه بیزاری کنم ز اندیشه​ها پژمرده​ام
در لامکان سیران من فرمان ز قان آورده​ام
با آن من آنی دگر زیرا به آن پی برده​ام
گویم که این با زنده گو من جان به حق بسپرده​ام
گفتا خموشی را مبین در صید شه صدمرده​ام
تعداد دفعات مشاهده: 123